ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 1
3 กันยายน 2561
3 กันยายน  2561
การบ้าน หนังสือเรียน พัฒนาภาษาไทย เรื่อง ลากเส้นตามรอยประ                                ครูนูริยา
5 กันยายน 2561
 5 กันยายน 2561
การบ้าน  ภาษาอังกฤษ หน้า 20-21                                                      ครูพี่เบล
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
หนังสือแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น หน้า 22-23 ครู(พี่เบลล์)
7 กันยายน 2561
7 กันยายน  2561
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญ เตรียมความพร้อม หน้า 20-21             ครูพี่เบล
การบ้าน หนังสือ คัดไทย     หน้า 13                                                                   ครูพี่เบล
11 กันยายน 2561
11  กันยายน 2561
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 23-24                                                                      ครูพี่เบล
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
วันศุกร์ที่ 14  กันยายน   2561
 หนังสือภาษาอังกฤษ หน้า  28-29  (ครูพี่เบล)

17 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์         หน้า 27-28                                                 ครูพี่เบล
18 กันยายน 2561
 18 กันยายน 2561
การบ้าน แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น หน้า 24-25                                                  ครูพี่เบล
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
การบ้านเกี่ยวกับ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  หน้า 25                   ครูพี่เบล
20 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561
การบ้าน แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น หน้า 26                                              ครูพี่ยา
21 กันยายน 2561
21 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย หน้า 22  พัฒนาภาษาไทย หน้า 25                                ครูพี่เบล
5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ เรื่อง ธรรมชาติรอบตัวเรา หน้า 7                      ครูพี่เบล
6 พฤศจิกายน 2561
 6 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม หน้า 1      ครูพี่เบล
8 พฤศจิกายน 2561
 8 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ 2-3                                                               ครูพี่เบล
9 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ คัด ก ไก่ หน้า 3
การบ้าน หนังสือ พัฒนาภาษาไทย เล่ม 2 หน้า 2                                   ครูพี่เบล
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน หนังสือ คณิตศาสตร์ เล่ม 2 หน้า 6                                             ครูพี่เบล
13 พฤศจิกายน 2561
 13 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน หนังสือ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 7                           ครูพี่เบล
15 พฤศจิกายน 2561
 15 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน ภาษาอังกฤษ เล่ม 2  หน้า 4-5                                            ครูพี่เบล
17 พฤศจิกายน 2561
 17 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือคัด ก ไก่  หน้า 4                                                                                    ครูพี่เบล
19 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ วิชา คณิตศาสตร์ 2 หน้า 9                                               ครูพี่เบล
20 พฤศจิกาายน 2561
20 พฤศจิกาายน 2561 
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม 2   หน้า 4                             ครูพี่เบล 
21 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัวเรา เล่ม 2 หน้า 9                                          ครูพี่เบล

23 พฤศจิกายน 2561
 23 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า11  และหนังสือคัด ก  ไก่   หน้า 5                                           ครูพี่เบล
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ วิชาคณิตศาสตร์ ปฐมวัย เล่ม 2 หน้า 4                            ครูพี่เบล
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาอังกฤษเล่ม 2  หน้า 8-9                                              ครูพี่เบล
28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเล่น 2   หน้า 11              ครูพี่เบล
29 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ คณิตศาสตร์ 2   หน้า 14-15                                                  ครูพี่เบล
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน คัด ก ไก่  หน้า 6 และพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม หน้า 8               ครูพี่เบล
3 ธันวาคม 2561
 3 ธันวาคม 2561 
การบ้าน ภาษาอังกฤษ เล่ม 2  หน้า 10-11                                        ครูพี่เบล
4 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561 
การบ้าน เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเล่ม 2 หน้า 15                                                      ครูพี่เบล
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชา คณิตศาสตร์ ปฐมวัย หน้า 5                          ครูพี่เบล
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาอังกฤษ เล่ม 2  หน้า 19                                          ครูอารียา
7 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือ ก ไก่  หน้า 7  และ หนังสือ คณิตศาสตร์  2   หน้า 16   ครูพี่เบล
11 ธันวาคม 2561
 11 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือ เรื่องราว เกี่ยวกับบุคคล และสถานที่ แวดล้อมเด็ก หน้า 10               ครูพี่เบล
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561 
การบ้าน หนังสือสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 2 หน้า 14                   ครูพี่เบล
13 ธันวาคม 2561
 13 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 2   หน้า 17                                           ครูพี่เบล 
17 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม หน้า 10      ครูพี่เบล
18 ธันวาคม 2561
 18 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือภาษาอังกฤษ หน้า 16-17              ครูพี่เบล
19 ธันวาคม 2561
 19 ธันวาคม 2561
การบ้าน เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเล่ม 2 หน้า 16          ครูพี่เบล
20 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
การบ้าน เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  หน้า 11   ครูพี่เบล
21 ธันวาคม 2561
 21 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือคัด ก ไก่ หน้า 8               ครูพี่เบล
24 ธันวาคม 2561
 24 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือภาษาอังกฤษ เล่ม2  หน้า 18                    ครูพี่เบล
25 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
การบ้าน  วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 2 หน้า 20-21             ครูพี่เบล
26 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมพร้อม 2  หน้า 11        ครูพี่เบล
2 มกราคม 2561
2 มกราคม 2561 
การบ้าน วิชา คณิตศาสตร์ เล่ม 2  หน้า 22 -23   ครูพี่เบล
3 มกราคม 2562
3 มกราคม 2562
การบ้าน เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน้า 18                 ครูพี่เบล
7 มกราคม 2562
7 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 2 หน้า 6                 ครูพี่เบล
8 ธันวาคม 2562
 8 ธันวาคม 2562
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม 2  หน้า 14 ครูพี่เบล
9 มกราคม 2562
9 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัว 2  หน้า 14    ครูพี่เบล
10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2  หน้า 20         ครูพี่เบล
11 มกราคม 2562
11 มกราคม  2562
การบ้าน เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ แวดล้อมเด็ก เล่ม 2  หน้า 16  ครูพี่เบล
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562 
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  เล่ม 2 หน้า 26-27         ครูพี่เบล