ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 1
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็ก หน้า 1    ครูพี่เบล
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือคัไทย หน้า 1   ครูเบล
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญ เตรียมความพร้อม  เล่ม 1   หน้า 1   ครูพี่เบล
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ หน้า 8-9     ครูพี่เบล
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย   หน้า 1     ครูพี่เบล
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
การบ้าน เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา หน้า 6       ครูพี่เบล
29 พฤษภาคม 2562
 29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็ก หน้า 3  ครูพี่เบล
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า 1  ครูพี่เบล
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย หน้า 4     ครูพี่เบล
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย  หน้า 2    ครูพี่เบล
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือ คัดไทย หน้า 3 ครูพี่เบล
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน  2562
การบ้าน พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 1 หน้า 4  ครูพี่เบล
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562

การบ้าน  วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 1 หน้า 3   ครูพี่เบล
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย หน้า 6  ครูพี่เบล
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็กเล่ม 1 หน้า 7   ครูพี่เบล
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ หน้า 18-19   ครูพี่เบล
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
การบ้าน เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา หน้า 10  ครูพี่เบล
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า 6 ครูพี่เบล

26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย หน้า 4   ครูพี่เบล
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้านอนุบาล 1 หนังสือตัวเด็กหน้า 9 ครูพี่เบล

28 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 22-23 ครูพี่เบล

1 กรกฏาคม 2562
1 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า 6 ครูพี่เบล
2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย 1 หน้า 8-9 ครูพี่เบล
3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้านอนุบาล 1 หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 11 ครูพี่เบล
5 กรกฏาคม 2562
5 กรกฏาคม 2562
การบ้านอนุบาล 1 หนังสือคัดไทยหน้า 9 ครูพี่เบล
8 กรกฏาคม 2562
8  กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็กหน้า 10-11     ครูพี่เบล

10 กรกฏาคม 2562
10 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยหน้า 10-11 ครูพี่เบล
11 กรกฏาคม 2562
11 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหน้า 6 ครูพี่เบล
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย หน้า 12    ครูพี่เบล
22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
 การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน้า 7 ครูพี่เบล
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้านอนุบาล 1 วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหน้า 8 ครูพี่เบล