ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 2
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 3 หน้า 1    ครูอารียา
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน  วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 1    ครูอารียา
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  หน้า 1                     ครูอารียา
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือตัวเรา  หน้า 1    ครูอารียา
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสืออาเซียนศึกษา เล่ม 1    หน้า 6-7    ครูอารียา
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 3  หน้า 2   ครูอารียา
29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เล่ม 3 หน้า 2     ครูอารียา
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน ตัวเด็ก หน้า 2  ครูอารียา
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 หน้า 2  ครูอารียา
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็ก   หน้า 4  ครูอารียา
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 หน้า 3  ครูอารียา
10 มิถุนายน 2562
 10 มิถุนายน 2562
การบ้าน เริ่มต้นเรียนรู้ อาเซียนศึกษา เล่ม 1 หน้า 8  ครูอารียา
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 4      ครูอารียา
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือเรียน เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 9    ครูอารียา
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 3 หน้า 4   ครูอารียา
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็ก เล่ม 2 หน้า 6       ครูอารียา
24 มิถุนายน 2562
 24 มิถุนายน 2562
การบ้านเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 10  ครูอารียา    
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
การบ้านพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 3 หน้า 5 ครูอารียา
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3  หน้า 3   ครูอารียา
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
 การบ้านอนุบาล 2 ตัวเรา  หน้า 7 ครูอารียา
28 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือ วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 6  ครูอารียา

1 กรกฏาคม 2562
1 กรกฏาคม 2562
การบ้าน  เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 1 ครูอารียา
2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 3 หน้า 6  ครูอารียา

3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็ก หน้า 8 ครูอารียา
5 กรกฏาคม 2562
5 กรกฏาคม 2562
การบ้านอนุบาล2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม3 หน้า 6 ครูอารียา
8 กรกฏาคม 2562
8  กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 12-13   ครูอารียา
10 กรกฏาคม 2562
10 กรกฏาคม 2562
 การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 3 หน้า 7 ครูอารียา
11 กรกฏาคม 2562
11 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 7 ครูอารียา
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน หนังสือ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 9    ครูอารียา
22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 16-17 ครูอารียา
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
 การบ้านอนุบาล 2 หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 3  หน้า 8 ครูอารียา