ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 2
3 กันยายน 2561
3 กันยายน  2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ หน้า 44-45                                                                     ครูอารียา
5 กันยายน 2561
 5 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  เล่ม 3   หน้า  10-11                        ครูอารียา
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า 20-21 (ครูพี่ฮะ)
7 กันยายน 2561
7 กันยายน  2561
การบ้าน หนังสือ เขียนพยัญชนะไทย ในสมุด                                                  ครูอารียา 
10 กันยายน 2561
 10 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 1  หน้า 46-47                                        ครูอารียา 
11 กันยายน 2561
11  กันยายน 2561
การบ้าน คณิตศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 3  หน้า 16-17                                             ครูอารียา
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
วันศุกร์ที่ 14  กันยายน   2561

หนังสือพัฒนาภาษาไทย  หน้า   20-21   (ครูพี่ยา)
17 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561การบ้านวิชาคณิต เล่ม 1   หน้า 48-49                          ครูอารียา
18 กันยายน 2561
 18 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 2 หน้า 16-17                                            ครูอารียา
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ หน้า 18-19                                                          ครูอารียา
20 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย 2  หน้า 18-19                                  ครูอารียา
21 กันยายน 2561
21 กันยายน 2561
การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย 3  หน้า 20-21                              ครูอารียา
6 พฤศจิกายน 2561
 6 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ คณิตศาสตร์ หน้า 2-3                                            ครูอารียา
7 พฤศจิกายน 2561
 7 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  หน้า 27                                                   ครูอารียา
8 พฤศจิกายน 2561
 8 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชา ภาษาอังกฤษ หน้า 4                                              ครูอารียา

9 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน คัดไทย คัดไทย เล่ม 2 หน้า 7                                               ครูอารียา
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม หน้า 6-7                    ครูอารียา
13 พฤศจิกายน 2561
 13 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน หนังสือ คณิตศาสตร์ปฐมวัยเล่ม 4 หน้า 6                                                       ครูอารียา
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน คัดไทย เล่ม 3       หน้า 10                                                       ครูอารียา
15 พฤศจิกายน 2561
 15 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2     หน้า 5                                                ครูอารียา
19 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม 4  หน้า 8-9
20 พฤศจิกาายน 2561
20 พฤศจิกาายน 2561 
การบ้าน หนังสือ คณิตศาสตร์ ปฐมวัย 4  หน้า 7                           ครูอารียา
21 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ คัดไทยเล่ม 3  หน้า 15                                                                  ครูอารียา
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ปฐมวัย 4    หน้า 9                                                   ครูอารียา 
28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน คัดไทย เล่ม 3 หน้า 18                    ครูอารียา
29 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน ภาษาอังกฤษ เล่ม 2  หน้า 15                                      ครูอารียา
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน เขียนพยัญชนะ ไทย ช  ในสมุด                                          ครูอารียา
3 ธันวาคม 2561
 3 ธันวาคม 2561 
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์ เตรียมความพร้อม 4  หน้า 12-13               ครูอารียา
4 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561 
การบ้าน คณิตศาสตร์ ปฐมวัย 4  หน้า 10                                ครูอารียา 

7 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
การบ้าน เขียนหนังสือ พยัญชนะไทย ซ ในสมุด                                     ครูอารียา
11 ธันวาคม 2561
 11 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย 4  หน้า 11                                                   ครูอารียา 
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561 
การบ้าน คณิตศาสตร์ เล่ม 3  หน้า 38                           ครูอารียา
13 ธันวาคม 2561
 13 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2   หน้า 20-21                                           ครูอารียา
17 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 4  หน้า 14-15     ครูอารียา
18 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย 4  หน้า 12-13             ครูอารียา
19 ธันวาคม 2561
 19 ธันวาคม 2561
การบ้าน คณิตศาสตร์ปฐมวัยเล่ม 3  หน้า 42       ครูอารียา
20 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ 2  หน้า 22-23          ครูอารียา
21 ธันวาคม 2561
 21 ธันวาคม 2561
การบ้าน เขียน พยัญชนะไทย ฑ  ในสมุด                          ครูอารียา
24 ธันวาคม 2561
 24 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 4  หน้า 16-17         ครูอารียา
25 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 4   หน้า 14-15              ครูอารียา
26 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือวิทยาศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 3   หน้า 18-19                           ครูอารียา
2 มกราคม 2561
2 มกราคม 2561 
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 3 หน้า 45                 ครูอารียา
3 มกราคม 2562
3 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 26   ครูอารียา
7 มกราคม 2562
7 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์เตรียมความพร้อม  เล่ม 4  หน้า 18      ครูอารียา
8 ธันวาคม 2562
 8 ธันวาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัยเล่ม 4 หน้า 16                ครูอารียา
9 มกราคม 2562
9 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเล่ม 1  หน้า 6-7        ครูอารียา
10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
การบ้านอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 29              ครูอารียา
11 มกราคม 2562
11 มกราคม  2562
การบ้าน เขียนพยัญชนะไทย ฐ ในสมุด   ครูอารียา
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562 
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 4 หน้า 4   ครูอารียา 
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 30              ครูอารียา
18 มกราม 2562
18 มกราม 2562 
การบ้าน ให้เขียน ชื่อ-สกุล  ในสมุด          ครูอารียา 
21 มกราคม 2562
21 มกราคม  2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญ เตรียมความพร้อม เล่ม 4 หน้า 20        ครูอารียา
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 4 หน้า 18-19          ครูอารียา 
23 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562
การบ้าน สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เล่ม 1 หน้า 8-9    ครูอารียา
24 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2  หน้า 31          ครูอารียา
25 มกราคม 2562
25 มกราคม 2562
การบ้าน ให้เขียนชั้นอนุบาล 2 ในสมุด                   ครูอารียา
28 มกราคม 2562
 28 มกราคม 2562
การบ้านหนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 4  หน้า 21   ครูอารียา
29 มกราคม 2562
 29 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 4   หน้า 20-21     ครูอารียา 
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
การบ้าน Photnics adventures  2  หน้า 47   T.แอน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 32-33       ครูอารียา
1 กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน เรื่อง เขียนชื่อโรงเรียนสายชลในสมุด         ครูอารียา
4 กุมภาพันธ์ 2562
  4 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 4 หน้า 22-23  ครูอารียา
6 กุมภาพันธ์ 2562
 6 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน  Phonics   Adventures 2  หน้า 53   Teacher   Anne
7 กุมภาพันธ์ 2562
7 กุมภาพันธ์  2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 34-35     ครูอารียา
8 ธันวาคม 2562
8 ธันวาคม 2562
การบ้าน เขียนชื่อ-สกุล ระดับชั้นโรงเรียน ในสมุด     ครูอารียา
11 กุมภาพันธ์ 2562
 11 กุมภาพันธ์ 2562 
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม4  หน้า 25-26   ครูอารียา
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน  วิชาคณิตศาสตร์ ปฐมวัยเล่ม 4 หน้า 22-23     ครูอารียา
13 กุมภาพันธ์ 2562
 13 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน phonics  adventure  book  page  71   T.Anne
14 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์  2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2  หน้า 36-37         ครูอารียา
15 กุมภาพันธ์ 2562
15 กุมภาพันธ์  2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 4     หน้า 24-25    ครูอารียา
18 กุมภาพันธ์ 2562
 18 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 4  หน้า 30-31   ครูอารียา
20 กุมภาพันธ์ 2562
 20 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน  วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 4  แบบฝึกหัด หน้า 43  ครูอารียา
21 กุมภาพันธ์ 2562
 21 กุมภาพันธ์ 2562 
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2   หน้า 44    ครูอารียา  
22 กุมภาพันธ์ 2562
22 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 4  แบบฝึกหัด หน้า 48      ครูอารียา
25 กุมภาพันธ์ 2562
 25 กุมภาพันธ์ 2562 
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 56       ครูอารียา
26 กุมภาพันธ์ 2562
 26 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน หนังสือ คัดคำไทย  แบบฝึกหัด หน้า 17     ครูอารียา 
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
อยู่ระหว่าง สอบ ครับ