ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 2
3 กันยายน 2561
3 กันยายน  2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ หน้า 44-45                                                                     ครูอารียา
5 กันยายน 2561
 5 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  เล่ม 3   หน้า  10-11                        ครูอารียา
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า 20-21 (ครูพี่ฮะ)
7 กันยายน 2561
7 กันยายน  2561
การบ้าน หนังสือ เขียนพยัญชนะไทย ในสมุด                                                  ครูอารียา 
10 กันยายน 2561
 10 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 1  หน้า 46-47                                        ครูอารียา 
11 กันยายน 2561
11  กันยายน 2561
การบ้าน คณิตศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 3  หน้า 16-17                                             ครูอารียา
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
วันศุกร์ที่ 14  กันยายน   2561

หนังสือพัฒนาภาษาไทย  หน้า   20-21   (ครูพี่ยา)
17 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561การบ้านวิชาคณิต เล่ม 1   หน้า 48-49                          ครูอารียา
18 กันยายน 2561
 18 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 2 หน้า 16-17                                            ครูอารียา
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ หน้า 18-19                                                          ครูอารียา
20 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย 2  หน้า 18-19                                  ครูอารียา
21 กันยายน 2561
21 กันยายน 2561
การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย 3  หน้า 20-21                              ครูอารียา
6 พฤศจิกายน 2561
 6 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ คณิตศาสตร์ หน้า 2-3                                            ครูอารียา
7 พฤศจิกายน 2561
 7 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  หน้า 27                                                   ครูอารียา
8 พฤศจิกายน 2561
 8 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชา ภาษาอังกฤษ หน้า 4                                              ครูอารียา

9 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน คัดไทย คัดไทย เล่ม 2 หน้า 7                                               ครูอารียา
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม หน้า 6-7                    ครูอารียา
13 พฤศจิกายน 2561
 13 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน หนังสือ คณิตศาสตร์ปฐมวัยเล่ม 4 หน้า 6                                                       ครูอารียา
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน คัดไทย เล่ม 3       หน้า 10                                                       ครูอารียา
15 พฤศจิกายน 2561
 15 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2     หน้า 5                                                ครูอารียา
19 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม 4  หน้า 8-9
20 พฤศจิกาายน 2561
20 พฤศจิกาายน 2561 
การบ้าน หนังสือ คณิตศาสตร์ ปฐมวัย 4  หน้า 7                           ครูอารียา
21 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ คัดไทยเล่ม 3  หน้า 15                                                                  ครูอารียา
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ปฐมวัย 4    หน้า 9                                                   ครูอารียา 
28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน คัดไทย เล่ม 3 หน้า 18                    ครูอารียา
29 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน ภาษาอังกฤษ เล่ม 2  หน้า 15                                      ครูอารียา
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน เขียนพยัญชนะ ไทย ช  ในสมุด                                          ครูอารียา
3 ธันวาคม 2561
 3 ธันวาคม 2561 
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์ เตรียมความพร้อม 4  หน้า 12-13               ครูอารียา
4 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561 
การบ้าน คณิตศาสตร์ ปฐมวัย 4  หน้า 10                                ครูอารียา 

7 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
การบ้าน เขียนหนังสือ พยัญชนะไทย ซ ในสมุด                                     ครูอารียา
11 ธันวาคม 2561
 11 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย 4  หน้า 11                                                   ครูอารียา 
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561 
การบ้าน คณิตศาสตร์ เล่ม 3  หน้า 38                           ครูอารียา
13 ธันวาคม 2561
 13 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2   หน้า 20-21                                           ครูอารียา
17 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 4  หน้า 14-15     ครูอารียา
18 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย 4  หน้า 12-13             ครูอารียา
19 ธันวาคม 2561
 19 ธันวาคม 2561
การบ้าน คณิตศาสตร์ปฐมวัยเล่ม 3  หน้า 42       ครูอารียา
20 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ 2  หน้า 22-23          ครูอารียา
21 ธันวาคม 2561
 21 ธันวาคม 2561
การบ้าน เขียน พยัญชนะไทย ฑ  ในสมุด                          ครูอารียา
24 ธันวาคม 2561
 24 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 4  หน้า 16-17         ครูอารียา
25 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 4   หน้า 14-15              ครูอารียา
26 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือวิทยาศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 3   หน้า 18-19                           ครูอารียา
2 มกราคม 2561
2 มกราคม 2561 
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 3 หน้า 45                 ครูอารียา
3 มกราคม 2562
3 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 26   ครูอารียา
7 มกราคม 2562
7 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์เตรียมความพร้อม  เล่ม 4  หน้า 18      ครูอารียา
8 ธันวาคม 2562
 8 ธันวาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัยเล่ม 4 หน้า 16                ครูอารียา
9 มกราคม 2562
9 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเล่ม 1  หน้า 6-7        ครูอารียา
10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
การบ้านอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 29              ครูอารียา
11 มกราคม 2562
11 มกราคม  2562
การบ้าน เขียนพยัญชนะไทย ฐ ในสมุด   ครูอารียา
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562 
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 4 หน้า 4   ครูอารียา