ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 3
3 กันยายน 2561
3 กันยายน  2561
การบ้าน ภาษาอังกฤษ เขียนตามรอยประ ระบายสีภาพ แล้วโยงเส้นจับคู่คำกับภาพให้ถูกต้อง หน้า       ครูพี่เบิ้ล
5 กันยายน 2561
 5 กันยายน 2561
การบ้าน  วิชาภาษาไทย เรื่อง เขียนตามรอยประ  พร้อมอ่านคำ หน้า 27                     ครูเบิ้ล
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม - ลาดเส้นจับคู่ภาพที่มีลักษณะเดียว หน้า 24 -ตัดภาพไม่บรรทัดจากด้านล่างวัดภาพดินสอและเขียนคำตอบให้ถูกต้อง หน้า 25 (ครูพี่เปิ้ล)
11 กันยายน 2561
11  กันยายน 2561
การบ้าน แจกลูกคำ จำนวน 7 ข้อ พร้อมเขียน ชื่อชั้นและโรงเรียน สมุด ก.ข.ค                                   ครูพี่เบิ้ล
17 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561
การบ้าน พัฒนาภาษาไทย
-ลากเส้นโยงคำตามภาพและอ่านคำ หน้า 30                           
-อ่านคำและลากเส้นโยงคำกับภาพ   หน้า 31                           ครูพี่เบิ้ล    
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
การบ้าน เขียนกระจายตัวเลข จำนวน 5 ข้อ พร้อมเขียนชื่อ ลงในสมุด 1,2,3                   ครูพี่เบิ้ล
5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คัดตามรอยประและบวกเลขแนวตั้ง หน้า 4-5        ครูพี่เบิ้ล
6 พฤศจิกายน 2561
 6 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือคณิตศาสตร์ 6 แบบฝึกหัดที่ 2 หน้า 6                      ครูพี่ยา
7 พฤศจิกายน 2561
 7 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย เติมสระเอีย เติมตามคำที่กำหนด หน้า 26-27        ครูเบิ้ล
8 พฤศจิกายน 2561
 8 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ คัดไทย เล่ม 6   หน้า 9                                      ครูเบิ้ล
9 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ พัฒนาภาษาไทย เล่ม 7  จับคู่ภาพและเขียนคำใต้ภาพและหัดอ่าน 
เลือกคำเขียนในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยค หน้า 4-5                                                 ครูเบิ้ล
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน หนังสือ คัดไทย เล่ม 5  คัดคำตามรอยเส้นประ พร้อมระบายสีภาพ หน้า 10                    ครูเบิ้ล
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัวเรา เติมคำให้สมบูรณ์ จำนวน ๔ ข้อ หน้า ๑๑            ครูเบิ้ล
15 พฤศจิกายน 2561
 15 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญ เล่ม 6 
-ลากเส้นโยงภาพที่มีจำนวน คู่กัน หน้า 10
-ลากเส้นโยงภาพที่สัมพันธ์กัน หน้า 11                                                             ครูพี่เบิ้ล
17 พฤศจิกายน 2561
 17 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  เล่ม 6 ให้นักเรียนหาผลลบ จำนวน 10 ข้อ  หน้า 33                  ครูพี่เบิ้ล
19 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือธรรมชาติรอบตัว 2
-ฝึดอ่านชื่อสัตว์แล้ววาดภาพส่วนที่ขาดหายไปพร้อมเขียนชื่อสัตว์ หน้า 14
-ฝึกอ่านชื่อสัตว์ที่กำหนดให้แล้วนำตัวอักษรอังกฤษตัวแรกของคำศัพท์ชื่อสัตว์
 มาเขียนลงในวงกลม หน้า 15                                                                                    ครูพี่เบิ้ล
20 พฤศจิกาายน 2561
20 พฤศจิกาายน 2561 
การบ้าน  คณิตศาสตร์ เล่ม 5 
-หาจำนวนที่เหลือของเลขจำนวนและเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขที่แสดงจำนวนที่ถูกต้อง หน้า 10
-ระบายสีภาพขบวนรถไฟที่มีการเรียงลำดับตัวเลขที่ถูกต้อง หน้า 11                                                         ครูพี่เบิ้ล
23 พฤศจิกายน 2561
 23 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษาไทย 6  
-หน้า 32 เขียนคำตามรอยประ  อ่านคำคล้องจองและระบายสีภาพ ที่ควรปฏิบัติ
-หน้า 33 เขียนเติมคำ ฝึกอ่าน และระบายสีภาพ ให้สวยงาม                                         ครูพี่ยา
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ คัดไทย 5  อ่านวรรณยุกต์ อ่าน คำ อ่านประโยค คัดตามแบบ และระบายสีภาพ หน้า 11            ครูพี่ยา
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือวิชาคณิตศาสตร์ 
-แบบฝึกหัดที่ 16  ให้นักเรียนลากเส้นจับคู่ให้ถูกต้อง หน้า 28  
-แบบฝึกหัดที่ 17  ให้นักเรียนหาผลบวก หน้า 29                                                     ครูพียา
28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือคัดไทย 5  อ่านสระ  อ่านประโยค   ตัดตามรอยประ  ตัดตามแบบ และระบายสีภาพ   หน้า 12                  ครูพี่ยา
29 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 2   หน้า 8-9                                              ครูพี่ยา
3 ธันวาคม 2561
 3 ธันวาคม 2561 
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษาไทย 7 เขียนคำช่องให้ถูกต้องและอ่านประโยค หน้า  17-18                 ครูพียา
4 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561 
การบ้าน ภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 11-12                                           ครูพียา
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
การบ้าน คัดไทย หน้า 14                            ครูพี่น้ำ
7 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
การบ้าน ให้นักเรียน แจกลูกสระ เอีย  ในสมุด                   ครูพี่น้ำ
11 ธันวาคม 2561
 11 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย 5  หน้า 27                       ครูพี่น้ำ
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561 
การบ้าน หนังสือคัดไทย หน้า 15                         ครูพี่น้ำ
13 ธันวาคม 2561
 13 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษาไทย 6   หน้า 22            ครูพี่น้ำ
17 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย 5   หน้า 31                    ครูพี่น้ำ
18 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย 5  หน้า 12           ครูพี่น้ำ
19 ธันวาคม 2561
 19 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือ เริ่มต้นอาเซียนศึกษา หน้า 9                     ครูพี่น้ำ
20 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ  เล่ม 2  หน้า 21                     ครูพี่น้ำ
21 ธันวาคม 2561
 21 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือต่างๆรอบตัว 1    หน้า 21                  ครูพี่น้ำ
24 ธันวาคม 2561
 24 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย 5  หน้า 34                    ครูพี่น้ำ
25 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิทยาศาสตร์ ปฐมวัยเล่ม 5     หน้า 13            ครูพี่น้ำ
26 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือ พัฒนาภาษาไทย หน้า 19           ครูพี่น้ำ
2 มกราคม 2561
2 มกราคม 2561 
การคบ้าน ธรรมชาติรอบตัว เล่ม 2  หน้า 22     ครูพี่น้ำ
3 มกราคม 2562
3 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เล่ม 1   หน้า 22        ครูพี่น้ำ
7 มกราคม 2562
7 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น เล่ม 4  หน้า 9                     ครูพี่น้ำ
8 ธันวาคม 2562
 8 ธันวาคม 2562
การบ้าน หนังสืออาเซียนศึกษา เล่ม 1  หน้า 217-218            ครูพี่น้ำ
9 มกราคม 2562
 9 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเล่ม 2  หน้า 21      ครูพี่น้ำ

10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
การบ้าน เรื่องราวบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 1  หน้า 14           ครูพี่น้ำ
11 มกราคม 2562
11 มกราคม  2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษไทย หน้า 20            ครูพี่น้ำ
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562 
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัว หน้า 38   ครูพี่น้ำ
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
การบ้าน พัฒนาภาษาไทย เล่ม 6 หน้า 25                   ครูพี่น้ำ
18 มกราม 2562
18 มกราม 2562 
การบ้าน คณิตศาสตร์ เล่ม 6   หน้า 12                   ครูพี่น้ำ
21 มกราคม 2562
21 มกราคม  2562
การบ้าน หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวล้อมเด็ก เล่ม 2  หน้า 22     ครูพี่น้ำ
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม  เล่ม 6   ครูพี่น้ำ
23 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น เล่ม 4  หน้า 16  ครูพี่น้ำ
24 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 1 หน้า 26       ครูพี่น้ำ
25 มกราคม 2562
25 มกราคม 2562
การบ้าน พัฒนาภาษาไทย เล่ม 7 หน้า 10     ครูพี่น้ำ
28 มกราคม 2562
 28 มกราคม 2562
การบ้าน เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานทีแวดล้อมเด็ก เล่ม 1  หน้า 18       ครูพี่น้ำ
29 มกราคม 2562
 29 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 6 หน้า 18  ครูพี่น้ำ
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 6 หน้า 36    ครูพี่น้ำ
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษาไทยอเล่ม 6  หน้า 26   ครูพี่น้ำ
1 กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน หนังสือต่างๆรอบตัวเด็ก เล่ม 2  หน้า 14       ครูพี่น้ำ
4 กุมภาพันธ์ 2562
  4 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา เล่ม 2   หน้า 12        ครูพี่น้ำ
6 กุมภาพันธ์ 2562
 6 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน หนังสือคัดไทย  หน้า 17               ครูพี่น้ำ
7 กุมภาพันธ์ 2562
7 กุมภาพันธ์  2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 4  หน้า 20    ครูพี่น้ำ
8 ธันวาคม 2562
8 ธันวาคม 2562
การบ้าน หนังสือประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 6  หน้า 37   ครูพี่น้ำ
11 กุมภาพันธ์ 2562
 11 กุมภาพันธ์ 2562 
การบ้าน หนังสืออาเซียนศึกษา เล่ม 1  หน้า 30    ครูพี่น้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัว เล่ม 1  หน้า 26   ครูพี่น้ำ
13 กุมภาพันธ์ 2562
 13 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน หนังสือ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก  เล่ม 2   หน้า 14       ครูพี่น้ำ
14 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์  2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 4     หน้า 26         ครูพี่น้ำ
15 กุมภาพันธ์ 2562
15 กุมภาพันธ์  2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 4 หน้า 23   ครูพี่น้ำ
18 กุมภาพันธ์ 2562
 18 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน เรื่องราวเกียวกับบุคคลและสถานที่แวล้อมเด็ก เล่น 1 หน้า 27   ครูพี่น้ำ
20 กุมภาพันธ์ 2562
 20 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย เล่ม 7   หน้า 26    ครูพี่น้ำ
21 กุมภาพันธ์ 2562
 21 กุมภาพันธ์ 2562 
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 6    หน้า 42     ครูพี่น้ำ
22 กุมภาพันธ์ 2562
22 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2  แบบฝึกหัด หน้า 51      ครูพี่น้ำ
25 กุมภาพันธ์ 2562
 25 กุมภาพันธ์ 2562 
การบ้าน เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา เล่น 2   หน้า 16    ครูพี่น้ำ
26 กุมภาพันธ์ 2562
 26 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 5  หน้า 32   ครูพี่น้ำ
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
อยู่ระหว่างสอบ ครับ
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
อยู่ระหว่างสอบ ครับ