ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 3
3 กันยายน 2561
3 กันยายน  2561
การบ้าน ภาษาอังกฤษ เขียนตามรอยประ ระบายสีภาพ แล้วโยงเส้นจับคู่คำกับภาพให้ถูกต้อง หน้า       ครูพี่เบิ้ล
5 กันยายน 2561
 5 กันยายน 2561
การบ้าน  วิชาภาษาไทย เรื่อง เขียนตามรอยประ  พร้อมอ่านคำ หน้า 27                     ครูเบิ้ล
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม - ลาดเส้นจับคู่ภาพที่มีลักษณะเดียว หน้า 24 -ตัดภาพไม่บรรทัดจากด้านล่างวัดภาพดินสอและเขียนคำตอบให้ถูกต้อง หน้า 25 (ครูพี่เปิ้ล)
11 กันยายน 2561
11  กันยายน 2561
การบ้าน แจกลูกคำ จำนวน 7 ข้อ พร้อมเขียน ชื่อชั้นและโรงเรียน สมุด ก.ข.ค                                   ครูพี่เบิ้ล
17 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561
การบ้าน พัฒนาภาษาไทย
-ลากเส้นโยงคำตามภาพและอ่านคำ หน้า 30                           
-อ่านคำและลากเส้นโยงคำกับภาพ   หน้า 31                           ครูพี่เบิ้ล    
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
การบ้าน เขียนกระจายตัวเลข จำนวน 5 ข้อ พร้อมเขียนชื่อ ลงในสมุด 1,2,3                   ครูพี่เบิ้ล
5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คัดตามรอยประและบวกเลขแนวตั้ง หน้า 4-5        ครูพี่เบิ้ล
6 พฤศจิกายน 2561
 6 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือคณิตศาสตร์ 6 แบบฝึกหัดที่ 2 หน้า 6                      ครูพี่ยา
7 พฤศจิกายน 2561
 7 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย เติมสระเอีย เติมตามคำที่กำหนด หน้า 26-27        ครูเบิ้ล
8 พฤศจิกายน 2561
 8 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ คัดไทย เล่ม 6   หน้า 9                                      ครูเบิ้ล
9 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ พัฒนาภาษาไทย เล่ม 7  จับคู่ภาพและเขียนคำใต้ภาพและหัดอ่าน 
เลือกคำเขียนในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยค หน้า 4-5                                                 ครูเบิ้ล
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน หนังสือ คัดไทย เล่ม 5  คัดคำตามรอยเส้นประ พร้อมระบายสีภาพ หน้า 10                    ครูเบิ้ล
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัวเรา เติมคำให้สมบูรณ์ จำนวน ๔ ข้อ หน้า ๑๑            ครูเบิ้ล
15 พฤศจิกายน 2561
 15 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญ เล่ม 6 
-ลากเส้นโยงภาพที่มีจำนวน คู่กัน หน้า 10
-ลากเส้นโยงภาพที่สัมพันธ์กัน หน้า 11                                                             ครูพี่เบิ้ล
17 พฤศจิกายน 2561
 17 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  เล่ม 6 ให้นักเรียนหาผลลบ จำนวน 10 ข้อ  หน้า 33                  ครูพี่เบิ้ล
19 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือธรรมชาติรอบตัว 2
-ฝึดอ่านชื่อสัตว์แล้ววาดภาพส่วนที่ขาดหายไปพร้อมเขียนชื่อสัตว์ หน้า 14
-ฝึกอ่านชื่อสัตว์ที่กำหนดให้แล้วนำตัวอักษรอังกฤษตัวแรกของคำศัพท์ชื่อสัตว์
 มาเขียนลงในวงกลม หน้า 15                                                                                    ครูพี่เบิ้ล
20 พฤศจิกาายน 2561
20 พฤศจิกาายน 2561 
การบ้าน  คณิตศาสตร์ เล่ม 5 
-หาจำนวนที่เหลือของเลขจำนวนและเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขที่แสดงจำนวนที่ถูกต้อง หน้า 10
-ระบายสีภาพขบวนรถไฟที่มีการเรียงลำดับตัวเลขที่ถูกต้อง หน้า 11                                                         ครูพี่เบิ้ล
23 พฤศจิกายน 2561
 23 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษาไทย 6  
-หน้า 32 เขียนคำตามรอยประ  อ่านคำคล้องจองและระบายสีภาพ ที่ควรปฏิบัติ
-หน้า 33 เขียนเติมคำ ฝึกอ่าน และระบายสีภาพ ให้สวยงาม                                         ครูพี่ยา
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือ คัดไทย 5  อ่านวรรณยุกต์ อ่าน คำ อ่านประโยค คัดตามแบบ และระบายสีภาพ หน้า 11            ครูพี่ยา
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือวิชาคณิตศาสตร์ 
-แบบฝึกหัดที่ 16  ให้นักเรียนลากเส้นจับคู่ให้ถูกต้อง หน้า 28  
-แบบฝึกหัดที่ 17  ให้นักเรียนหาผลบวก หน้า 29                                                     ครูพียา
28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือคัดไทย 5  อ่านสระ  อ่านประโยค   ตัดตามรอยประ  ตัดตามแบบ และระบายสีภาพ   หน้า 12                  ครูพี่ยา
29 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 2   หน้า 8-9                                              ครูพี่ยา
3 ธันวาคม 2561
 3 ธันวาคม 2561 
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษาไทย 7 เขียนคำช่องให้ถูกต้องและอ่านประโยค หน้า  17-18                 ครูพียา
4 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561 
การบ้าน ภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 11-12                                           ครูพียา
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
การบ้าน คัดไทย หน้า 14                            ครูพี่น้ำ
7 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
การบ้าน ให้นักเรียน แจกลูกสระ เอีย  ในสมุด                   ครูพี่น้ำ
11 ธันวาคม 2561
 11 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย 5  หน้า 27                       ครูพี่น้ำ
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561 
การบ้าน หนังสือคัดไทย หน้า 15                         ครูพี่น้ำ
13 ธันวาคม 2561
 13 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษาไทย 6   หน้า 22            ครูพี่น้ำ
17 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย 5   หน้า 31                    ครูพี่น้ำ
18 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย 5  หน้า 12           ครูพี่น้ำ
19 ธันวาคม 2561
 19 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือ เริ่มต้นอาเซียนศึกษา หน้า 9                     ครูพี่น้ำ
20 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ  เล่ม 2  หน้า 21                     ครูพี่น้ำ
21 ธันวาคม 2561
 21 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือต่างๆรอบตัว 1    หน้า 21                  ครูพี่น้ำ
24 ธันวาคม 2561
 24 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย 5  หน้า 34                    ครูพี่น้ำ
25 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิทยาศาสตร์ ปฐมวัยเล่ม 5     หน้า 13            ครูพี่น้ำ
26 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561
การบ้าน หนังสือ พัฒนาภาษาไทย หน้า 19           ครูพี่น้ำ
2 มกราคม 2561
2 มกราคม 2561 
การคบ้าน ธรรมชาติรอบตัว เล่ม 2  หน้า 22     ครูพี่น้ำ
3 มกราคม 2562
3 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เล่ม 1   หน้า 22        ครูพี่น้ำ
7 มกราคม 2562
7 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น เล่ม 4  หน้า 9                     ครูพี่น้ำ
8 ธันวาคม 2562
 8 ธันวาคม 2562
การบ้าน หนังสืออาเซียนศึกษา เล่ม 1  หน้า 217-218            ครูพี่น้ำ
9 มกราคม 2562
 9 มกราคม 2562
การบ้าน หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเล่ม 2  หน้า 21      ครูพี่น้ำ

10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
การบ้าน เรื่องราวบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 1  หน้า 14           ครูพี่น้ำ
11 มกราคม 2562
11 มกราคม  2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษไทย หน้า 20            ครูพี่น้ำ
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562 
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัว หน้า 38   ครูพี่น้ำ