ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 3
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 5  หน้า 3       ครูพี่น้ำ
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน คัดไทย 4  หน้า 2        ครูพี่น้ำ
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัว  หน้า 3    ครูพี่น้ำ
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือเลขไทย หน้า 2-3         ครูพี่น้ำ
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หน้า 5   ครูพี่น้ำ
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือ ตัวเด็ก  หน้า 6    ครูพี่น้ำ

29 พฤษภาคม 2562
 29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ หน้า 13       ครูพี่น้ำ
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม หน้า 4  ครูพี่น้ำ
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก  หน้า 9-10    ครูพี่น้ำ
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน เริ่มต้นอาเซียนศึกษา  หน้า 9   ครูพี่น้ำ
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ปฐมวัย หน้า 6 ครูพี่น้ำ
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน  2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่ม 5    หน้า 11    ครูพี่น้ำ
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญ หน้า 1     ครูพี่น้ำ
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือ  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า13   ครูพี่น้ำ
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า7 ครูพี่น้ำ

20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน  หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญ หน้า  8 ครูพี่น้ำ
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า14 ครูพี่น้ำ
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
การบ้าน คณิตศาสตร์ หน้า18 ครูพี่น้ำ
26 มิถุนายน 2562
 26 มิถุนายน 2562
การบ้าน  เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียน หน้า 13    ครูพี่น้ำ
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้านอนุบาล3  สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า14  ครูพี่น้ำ
28 มิถุนายน 2562
 28 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์5 หน้า10   ครูพี่น้ำ
การบ้าน  คัดไทย หน้า8 
1 กรกฏาคม 2562
1 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญ หน้า 1  ครูพี่น้ำ
2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า10 ครูพี่น้ำ
3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือวิชาคณิตศาสตร์ หน้า20  ครูพี่นำ้
5 กรกฏาคม 2562
5 กรกฏาคม 2562
การบ้าน ภาษาอังกฤษ หน้า 29. ครูพี่น้ำ
8 กรกฏาคม 2562
8  กรกฏาคม 2562
การบ้าน  หนังสือ คัดไทย หน้า 1   ครูพี่น้ำ
10 กรกฏาคม 2562
10 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ อาเซียนศึกษา หน้า 21. ครูพี่น้ำ
11 กรกฏาคม 2562
11 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัว หน้า15  ครูพี่น้ำ
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน หนังสือ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า17  ครูพี่น้ำ
22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา หน้า 30 ครูพี่น้ำ
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้านอนุบาล3 วิชาคณิตศาสตร์ หน้า28  ครูพี่น้ำ