ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5 กันยายน 2561
 5 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้นักเรียนฝึกอ่านคำและอ่านประโยคในสมุดเรียน                 ครูพี่ส้ม
10 กันยายน 2561
 10 กันยายน 2561
การบ้าน สุขศึกษา ทำลงในสมุด เรื่อง จุดเด่น ของตนเอง ส่ง 11/9/18                       ครูพี่เฮง
การบ้าน ให้นักเรียน ท่ีองสูตรคูณแม่ 4-5                                                                    ครูพี่ส้ม                     
17 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 81-83                                                                                   ครูพี่ส้ม
การบ้าน วิชาสุขศึกษา ทำลงในสมุด เรื่อง จงบอกการวิธีการแก้ไข จุดด้อย ที่กำหนด          ครูพี่เฮง
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน หน้า 125                                     ครูพี่ส้ม
24 กันยายน 2561
24 กันยายน  2561
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัด หน้า 40-41                                                            ครูเฮง
9 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทยให้นักเรียนอ่าน หน้า 98                        ครูส้ม
การบ้าน วิชา คณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัด หน้า 50-51               ครูส้ม
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561 
การบ้านวิชา สุขศึกษา แบบฝึกหัด หน้า 44-46                              ครูพี่เฮง
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน คณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัด หน้า 61                                  ครูพี่ส้ม
21 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชา English  ให้ทำแบบฝึกหัด 64                                                                t.candy
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทยให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำในสมุด 5 ข้อ
การบ้าน วิชาสังคม ทำแบบฝึกหัด หน้า 222                                                                 ครูส้ม 
28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชา ภาษาไทยให้ฝึกอ่านคำ หน้า 112                                      ครูส้ม
17 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
การบ้าน ให้นักเรียน ทบทวนหนังสือเรียน สอบวัดผลการประเมิล ครั้งที่ 4 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ศิลปะ  ว่ายน้ำ    คอมพิวเตอร์                           ครูส้ม
18 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
การบ้าน ให้นักเรียนทบทวนหนังสือเรียน สอบของวันพรุ่งนี้ ครั้งที่ 4
รายวิชา  ภาษาต่างประเทศ  สุขศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม      ครูพี่ส้ม
2 มกราคม 2561
2 มกราคม 2561 
การบ้าน ให้นักเรียนฝึกอ่านคำ หน้า 121                          ครูพีส้ม
11 กุมภาพันธ์ 2562
 11 กุมภาพันธ์ 2562 
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัด หน้า 137-139  ครูพี่เฮง
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ นักเรียน สอบ อ่าน เขียน ฟัง พูด  หน่วยงาน ศอ.บต          ครูพี่ส้ม
25 กุมภาพันธ์ 2562
 25 กุมภาพันธ์ 2562 
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัด หน้า 140-141   ครูพี่เฮง
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
อยู่ระหว่างสอบ ครับ