ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
วิชาภาษาไทย ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน หน้า 12-14         ครูพี่ส้ม
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน หน้า 24      ครูพี่ส้ม
การบ้าน คัดและท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในสมุดคำศัพท์  3 คำ     ครูพี่จี้
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ทำแบบฝึกหัด ในหนังสือเรียน หน้า 11       ครูพี่ส้ม
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกพัฒนาทักษะ หน้า 4    ครูส้ม
การบ้าน  คัด ก - ฮ  ลงในสมุดวิชาภาษาไทย    ครูส้ม
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์  หน้า 15-17            ครูญาดา
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มสีม่วง  หน้า 10   ครูส้ม
การบ้าน วิชาสุขศึกษา   เรื่องเกี่ยวกับร่างกายในสมุด     ครูพี่เฮง
29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน คณิตศาสตร์ ในหนังสือ หน้า 27-29       ครูส้ม
การบ้าน ภาษาไทยฝึกอ่านคำสระอา ในสมุด       ครูส้ม
การบ้าน ภาษาอังกฤษระบายสี หน้า 12-13        ครูจี้
การบ้าน หน้าที่พลเมืองหน้า 11                          ครูธนู
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์  หน้า 11   ครูแหม่ม
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม Express หน้า 8-9  ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์คำนวณ  หน้า 8-9     ครูญาดา
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 33 ข้อ 1  และ2 ใหญ่   ครูส้ม
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 20   ครูส้ม
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษให้ท่อง A-Z  ครูส้ม
การบ้าน  วิชาคอมพิวเตอร์ให้ทำแบบฝึกหัด  หน้า 18-20   ครูแหม่ม
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยเล่มพัฒนาทักษะฝึกอ่านและแบบฝึกหัด หน้า 7  ครูส้ม
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ คัดและท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3 คำ ในสมุดคำศัพท์   ครูจี้
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน  2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตสิงคโปร์ หน้า17-18   ครูพี่ส้ม
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยให้ทำแบบฝึกหัดหน้า 11ในหนังสือฝึกทักษะ     ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า28-30ค่ะ  ครูญาดา
17 มิถุนายน 2562
 17 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชา สุขศึกษา ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ในสมุดเรื่อง อวัยวะภายใน   ครูเฮง
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนฝึกท่องสูตรคูณ แม่ 2 และแม่ 3             ครูพี่ส้ม
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่องการนับเพิ่มทีละ 2 ในสมุด 5 ข้อ  ครูพี่ส้ม
การบ้าน คัดครไทย 3 คำ และฝึกคำอ่านในสมุด คัดไทย มีคำว่า กะทิ  กะละมัง  ก้าว   ครูพี่ส้ม  
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน ภาษาไทย ทำแบบฝึกหัดในหนังสือ หน้า 25    ครูส้ม
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียน ครูพี่ส้ม
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียนจาก หน่วยงานภายนอก ครูส้ม
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้านป.1 วิชาภาษาอังกฤษทำหน้า58-59ในหนังสือExpres    ครูพี่จี้
28 มิถุนายน 2562
 28 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชา วิทยาศาสตร์ หน้า 47-48  ครูญาดา

1 กรกฏาคม 2562
1 กรกฏาคม 2562
การบ้าน ป.1  ทบทวนหนังสือเรียน เรื่อง อวัยวะภายนอก  ครูเฮง
2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้านป.1ท่องสูตรคูณแม่2กับ แม่3.  ครูพี่ส้ม
3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้าน  วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า 34-38. ครูส้ม
การบ้าน  วิชาหน้าที่พลเมือง ทำแบบฝึกหัดหน้า 35. ครูธนู
5 กรกฏาคม 2562
5 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า 38 39 40 ครูส้ม
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 43-44 ครูส้ม
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์หน้า 52. ครูญาดา
8 กรกฏาคม 2562
8  กรกฏาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรม ซ้อมกีฬาสีภายใน   ครูส้ม
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 60-61  ครูญาดา
การบ้าน วิชาภาษาไทย   ทำแบบฝึกหัดหน้า 44-45        ครูพี่ส้ม
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดหน้า 61,63,64   ครูพี่ส้ม

22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
การบ้าน ให้นักเรียนท่องสูตรคูณแม่ 2และ3. ครูพี่ส้ม
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดหน้า 49,50,51. ครูพี่ส้ม
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 66 ครูพี่ญาดา