ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่  หน้า 2-3   ครูอมรรัตน์
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน ภาษาอังกฤษ เรื่อง ฝึกการสนทนาและการทักทาย          ครูเฮง
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 4,5               ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัด หน้า 6   และท่องบทอาขยานเด็กน้อย หน้า 223   ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ทำแบบฝึกหัด หน้า 15      ครูรัชดา
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562   
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 7-9    ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมือง  หน้า 10  ข้อ 1     ครูธนู
การบ้าน ภาษาไทย   หน้า  15  ข้อ 5-6             ครูดวงนภา
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ 5 คำ ในหนังสือ Clever  หน้า 11      ครูพี่จี้
29 พฤษภาคม 2562
 29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  หน้า 11-13   ครูอมรรัตน์    
การบ้าน วิชาสังคม ให้นักเรียนวาดภาพวัฒนธรรมไทย มา 1 ภาพ   ครูธนู
การบ้าน วิชาภาษา ท่องคำศัพท์ 5 คำ Clever  หน้า 11  คำที่ 6-10  ครูจี้
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์แบบฝึกหัด หน้า 9  ครูแหม่ม

30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่  หน้า 16 และ 18  ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 22-23    ข้อ 3-5           ครูเฉลียว
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคม ให้นักเรียนวาดภาพพุทธ ประวัติมา 1 ตอน  ครูธนู
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า32-33  ครูญาดา
การบ้าน วิชาภาษาไทย   แบบฝึกหัด หน้า 24-26   ครูเลียว

6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า 37  ครูญาดา
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด หน้า 19-20   ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านบทประถม  ก. กา หน้า 228  ครูดวงนภา
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองแบบฝึกหัด หน้า 15-16   ครูธนู
การบ้าน วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดหน้า 30-31   ข้อ 2-5  ครูเฉลียว
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาEng. ให้นักเรียนท่องคำศัทพ์เกี่ยวกับห้องเรียน จำนวน 10. คำ   ครูเฮง
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดหน้า 41    ครูญาดา

14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองหน้า. 21. ข้อ.3       ครูธนู
การบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดหน้า 45.  ครูญาดา
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ. ท่องคำศัพท 11-15์ Clever  3  ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม หน้า 48-49        ครูญาดา  
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์ทำแบบทดสอบหน้า 18-20  ครูแหม่ม
การบ้าน  วิชาการงานทำแบบฝึกหัดหน้า 4.    ครูแหม่ม
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 35  ครูอมรัตน์
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชาภาภาอังกฤษท่องคำศัพท์ หน้า11. ข้อ16-20.  ครูพี่จี้
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียน ครูพี่แหม่ม
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียนจาก หน่วยงานภายนอก   ครูแหม่ม
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่หน้า 38.        ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาการงานแบบฝึกหัดหน้า 10  ครูแหม่ม

28 มิถุนายน 2562
 28 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชาวิทยาศาสตร์ -ใบงานวิธีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ครูญาดา
การบ้าน  วิชาภาษาไทย แบบฝึกหน้า 70-71. ข้อ 1-4. ครูเฉลียว

1 กรกฏาคม 2562
 1 กรกฏาคม  2562
การบ้าน  ภาษาจีนแบบฝึกการเขียนหน้า 19-29 
การบ้าน  ภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนหน้า 6-8 ครูแหม่ม
 

2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้าน คัดภาษาอังกฤษ หน้า 5-6 ครูแหม่ม
3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาการงานแบบทดสอบ หน้า8-9. ครูแหม่ม
5 กรกฏาคม 2562
5 กรกฏาคม 2562
การบ้านป.3. วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดหน้า 173-174. ข้อ1-4. ครูเฉลียว
8 กรกฏาคม 2562
8 กรกฏาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรม ซ้อมกีฬาสีภายใน   ครูแหม่ม
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน หนังสือวิชาสังคมแบบฝึกหัดหน้า7ข้อที่2 ครูส้ม
การบ้าน หนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดหน้า 77-78. ค่ะ
การบ้านภาษาไทย แบบฝึกหัดหน้า 47-50. ครูเฉลียว

22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศท่องคำศัพท์คำที่ 21-25หน้าที่11. ครูพี่จี้
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชา คณิตแบบฝึกเล่มใหญ่หน้า170,172,173 ครดวงนภา
การบ้าน วิชา ภาษาไทยให้นักเรียนนำนิทานมาคนละ 1. เรื่อง. ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาสังคม  แบบฝึหหน้า 26. ครูธนู