ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
วันศุกร์ที่ 14  กันยายน   2561 

วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า  47-48   (ครูป้าแดง)
17 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561
การบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด 104                                                ครูแหม่ม
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์    หน้า 55-56                                                               ครู ดวงนภา
20 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  ให้อ่านเรื่อง เวลา                             ครูดวงนภา
21 กันยายน 2561
21 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่าน  วัน เดือน  ปี     หน้า  78/79/80/82       ครูดวงนภา
7 พฤศจิกายน 2561
 7 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชา สุขศึกษา ใบงานที่ 1 เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ กำหนดส่งในคาบ      ครูพี่เฮง
13 พฤศจิกายน 2561
 13 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด 172                                               ครูพี่แหม่ม

14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน คณิตศาสตร์  หน้า 100-102                                                               ครูดวงนภา
15 พฤศจิกายน 2561
 15 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 109-111                                                                           ครูดวงนภา 
17 พฤศจิกายน 2561
 17 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า 113-114          อ่าน 115-116                          ครูแหม่ม
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้นักเรียน เขียนคำ 3 พยางค์  จำนวน 20 คำ ลงในกระดาษ
               รายงาน ส่ง วันที่ 20/11/61                                                                                  ครูดวงนภา
19 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์  แบบฝึกหัด 146                                            ครูแหม่ม
21 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์   หน้า 116/118                                                                     ครูดวงนภา
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 108-109                                         ครูเฉลียว
28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
การบ้านวิชา ภาษาไทย หน้า112-113                                  ครูเฉลียว
ิ 30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
การบ้านวิชาภาษาไทย หน้า 194 ข้อที่ 1                                        ครูเฉลียว
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชา คณิตศาสตร์  หน้า 85  ข้อที่ 1                                              ครูดวงนภา 
การบ้าน วิชา ภาษาต่างประเทศ ทำการ์ดวันคริสต์มาส ส่ง 20/12/61            ครูจี้
17 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
การบ้าน ให้นักเรียนทบทวนหนังสือเรียน สอบวัดผลครั่งที่ 4    
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ  ว่ายน้ำ  คอมพิวเตอร์            ครูแหม่ม
18 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
การบ้าน ให้นักเรียนทบทวนหนังสือเรียน สอบของวันพรุ่งนื้ ครั้งที่ 4
รายวิชา ภาษาต่างประเทศ  สุขศึกษา การงานเทคโนโลยี  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม            ครูแหม่ม
20 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
การบ้าน คณิตศาสตร์  หน้า 101-103             ครูดวงนภา
การบ้าน ภาษาต่างประเทศ ท่องคำศัพท์ บทที่ 7  วันที่ 26/12/61         ครูจี้
21 ธันวาคม 2561
 21 ธันวาคม 2561
การบ้าน คณิตศาสตร์ หน้า 24-26                                                   ครูวงนภา
การบ้าน ให้นักเรียนรวบรวมภาพโฆษณา
สินค้าตามความสนใจคนละ 5 ชนิด  นำมาส่ง วันพุธ ที่ 26/12/61        ครูเฉลียว                      
24 ธันวาคม 2561
 24 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย  หน้า 215            ครูดวงนภา
2 มกราคม 2562
2 มกราคม 2561 
การบ้าน วิชา คณิตศาสตร์ หน้า 35                        ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัด หน้า 145        ครูพี่เฮง
3 มกราคม 2562
3 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ข้อที่ 1  หน้า 52                                      ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ ทำแบบฝึกหัด หน้า 149-150
             หนังสือ Express  ส่ง 3/01/62                                         ครูพี่จี้
10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 87            ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า 201-210   ครูแหม่ม
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 126-127             ครูดวงนภา 
18 มกราม 2562
18 มกราม 2562 
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า 168-169      ครูดวงนภา
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ 104-106  ครูดวงนภา
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 112-113           ครูดวงนภา
1 กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า 116-11   ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาภาษาไทย ข้อ 3-5         หน้า 264       ครูดวงนภา
6 กุมภาพันธ์ 2562
 6 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 118-119       ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาสุขศึกษา      หน้า 164-166      ครูพี่เฮง
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้นักเรียน สอบ อ่าน เขียน  พูด  ฟัง   ของหน่วยงาน  ศอ.บต     ครูพี่แหม่ม
15 กุมภาพันธ์ 2562
15 กุมภาพันธ์  2562
การบ้าน ทบทวนข้อสอบ NT   ครูดวงนภา
20 กุมภาพันธ์ 2562
 20 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน วิชาสุขศึกษา  แบบฝึกหัด หน้า 164-166      ครูพี่เฮง
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า 143           ครูดวงนภา
21 กุมภาพันธ์ 2562
 21 กุมภาพันธ์ 2562 
การบ้าน ข้อสอบ NT              ครูดวงนภา
22 กุมภาพันธ์ 2562
22 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย  แบบฝึกหัด หน้า 231-232    ครูเฉลียว 
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ อ่านข้อสอบ NT                    ครูดวงนภา
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
อยู่ระหว่างสอบ ครับ