ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย  หน้า 14   ท่องบทอาขยาน   หน้า 245     ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาสังคมศึกษา   หน้า 13  ข้อที่ 4                                     ครูพี่ส้ม  
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมือง  หน้า 21 ข้อ 1   ครูธนู
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์     หน้า 21-24      ครูญาดา
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่  หน้า 12-14    ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาการงาน   ทำแบบฝึกหัดในสมุด  ส่งวันศุกร์ ที่ 31  พฤษภาคม  2562     ครูแหม่ม  
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ 5 คำ ส่ง 28/5/62  พร้อมลายเซ็นต์ผู้ปกครอง
              และในหนังสือ Clever  หน้า 23    ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 17               ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์ หน้า 8-11            ครูแหม่ม
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ 5 คำ   ส่ง 29/5/62  ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 9-10     ครูญาดา
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  หน้า 18        ครูอมรรัตน์
29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  หน้า 21-23    ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ คำที่ 11-15  หนังสือ Clever   ครูจี้
การบ้าน วิชาศิลปะ ให้นักเรียนระบายสีวรรณร้อน/เย็น  ครูธนู
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์    ครูธนู
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคม หน้า 5 ข้อ 3    ครูส้ม
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำใบงานเรื่องมาตราตัวสะกด ส่งวันที่ 5/06/ุ62    ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม  ทำลงในสมุด    ครูเฮง
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาสังคมศึกษา หน้า 7  ครูธนู
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ท่องคำศัพท์ 10  คำ   ครูเฮง
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชาสุขศึกษา ทำใบงานที่ 1 เรื่อง พัฒนาการของเรา  ครูเฮง
10 มิถุนายน 2562
 10 มิถุนายน 2562
การบ้าน  ท่องคำศัพท์ข้อที่ 16-0 หน้า 10 หนังสือ clever    ครูพี่จี้
การบ้าน  วิชาคอมพิวเตอร์ หน้า13    ครูแหม่ม
14 มิถุนายน 2562
 14 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชาหน้าที่พลเมือง หน้า 10 ข้อ  2     ครูธนู
การบ้าน  วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 4    ครูญาดา

1ึึ7 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ clever หน้า 28   ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 27  ครูอมรรัตน์           
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน-คณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 58-59  ครูอมรรัตน์
การบ้าน -ประวัติศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในสมุด    ครูธนู
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาสังคม หน้า 115  ข้อ 2,3   ครูส้ม
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
การบ้าน-คณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 65   ครูอมรรัตน์
การบ้าน-ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้า 12 ครูพี่จี้
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียน ครูอมรัตน์
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียนจาก หน่วยงานภายนอก ครูอมรรัตน์
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้านป.4  -ทำใบงานภาษาไทยเรื่องคำเป็น คำตาย ครูเฉลียว
28 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัดหน้า 11-13  ครูพี่เฮง
1 กรกฏาคม 2562
1 กรกฏาคม 2562
การบ้านป.4-ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้า 11 ครูอมรัตน์
2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้านป.4 ทำแบบฝึกหัดที่ค้างในหนังสือเล่มใหญ่  ครูอมรรัตน์
3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้าน คณิตศาสตร์. เล่มใหญ่ เล่มที่ 2. หน้า 4,5. ครูอมรรัตน์
8 กรกฏาคม 2562
8 กรกฏาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรม ซ้อมกีฬาสีภายใน   ครูอมรัตน์
19 กรกฎาคม 2562
 19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน หนังสือ วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 82,83  ครูญาดา
22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ วิชาคอมพิวเตอร์ หน้า 24-25 ครูพี่แหม่ม
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้าน-คณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 83 ครูอมรรัตน์
การบ้าน-ภาษาต่างประเทศ หน้า 20-21 ครูจี้