ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
วันศุกร์ที่ 14  กันยายน   2561 

วิชาภาษาไทย  ใบงานเรื่อง ชนิดของคำ ส่ง 17  ก.ย  61   (ครูพี่กอร์ฟ)
17 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561
การบ้านวิชา คณิตศาสตร์   หน้า 37                                                           ครูพี่แหม่ม
17 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย คำกิริยา หน้า 66-67                                   ครูเฉลียว
18 กันยายน 2561
 18 กันยายน 2561
การบ้าน ภาษาต่างประเทศ หนังสือ Express  ทำหน้า 78-79  ส่งวันที่ 19/9/61             ครูจี้
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ expess  หน้า 89-92                             ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์   หน้า 44-45     ข้อ 1,2,3                         ครูพี่แหม่ม
21 กันยายน 2561
21 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาศิลปะ ให้นักเรียนดูเรื่อง แล้วระบายสีให้คล้องจองกับเรื่อง                     ครูธนู
5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชา คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 129-130                               ครูพี่แหม่ม
6 พฤศจิกายน 2561
 6 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์                                              ครูพี่จี้
7 พฤศจิกายน 2561
 7 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ 1.ประดิษฐ์นาฬิกา 1 ชิ้น  
2. ทำแบบฝึกหัดในสมุดภาษาอังกฤษ ส่ง 13/112018                      ครูพี่จี้
7 พฤศจิกายน 2561
 7 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 82-83 ส่ง 8/11/61
9 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาศิลปะ ทำใบงาน เรื่อง การแรงงาน                          ครูสมชาติ
การบ้าน วิชาสุขศึกษา ใบงานที่ 1 เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ          ครูอิบรอฮีม                       
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 184-185                                                     ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 102-103  ส่ง 14/11/18                                  ครูเฉลียว
13 พฤศจิกายน 2561
 13 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ หน้า 106-108 -111  หนังสือ Expres lj' 14/11/61                      ครูพี่จี้
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์                                                     ครูพี่จี้
17 พฤศจิกายน 2561
 17 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาสุขศึกษา ให้นักเรียนทำใบงาน เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ              ครูพี่เฮง
19 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย ทำใบงาน วันลอยกระทง ส่ง 21/11/61                            ครูเฉลียว 
20 พฤศจิกาายน 2561
20 พฤศจิกาายน 2561 
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ 202-203  ทำลงในสมุด  ทำในหนังสือ 204-206
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์   หน้า 145-146        ส่ง 21/11/61                                                       ครูอมรรัตน์ 
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ  วาดรูปสัตว์ ลงA4 100 ปอนด์  3 ชนิด ระบาย+ติดสติกเกอร์ใส
               ส่ง 27/11/61  ครูพี่จี้
การบ้าน หน้า 136 ในหนังสือ Express                                                                                         ครูพี่จี้
   

21 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน คณิตศาสตร์  แบบฝึกหัด หน้า 64                                                                            ครูแหม่ม
23 พฤศจิกายน 2561
 23 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาศิลปะ ให้นักเรียนวาดภาพวงจรของสี                                           ครูสมชาติ
การบ้าน วิชาสุขศึกษา เรื่อง ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ทำลงในสมุด หน้า 174-176          ครูเฮง
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชา english  ให้นักเรียนเกี่ยวกับ เงิน                                     ครูพี่จี้
28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน ภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว หน้า 117-118   ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้นัเรียน นำอุปกรณ์สำหรับการเขียนจดหมายดังนี้
1. กระดาษสำหรับเขียนจดหมาย
2. แสตมป์ / ซ่อมจดหมาย
3. ที่อยู่ของผู้ส่ง/ทีอยู่ของผู้รับ                                                                        
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 160                                                            ครูอมรรัตน์
29 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมือง หน้า 26 ข้อ1 และ 2                               ครูธนู
4 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561 
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ทำการ์ดวันพ่อเขียนตกแต่งเป็นภาษาอังกฤษ ถ่ายรูปพ่อกับตัวเอง 
ส่ง FB:jejeedocee  ก่อนเทียงคืนวันพฤหัสบดี                      ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  แบบฝึกหัด 169                             ครูพี่แหม่ม
17 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
การบ้าน ให้นักเรียนทบทวนหนังสือเรียน สอบวัดผลครั้งที่ 4
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์        ครูอมรรัตน์
18 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
การบ้าน ให้นักเรียนทบทวนหนังสือเรียน สอบของวันพรุ่งนี้ ครั้งที่  4
รายวิชา ภาษาต่างประเทศ  สุขศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม     ครูอมรรัตน์
21 ธันวาคม 2561
 21 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาศิลปะ ให้ออกแบบสิ่งเหลือใช้พร้อมผลงานจริง    ส่ง 4/1/19                 ครูธนู
24 ธันวาคม 2561
 24 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทยให้อ่านบทละครเรื่อง เงาะป่า  หน้า 187-193                   ครูเฉลียว
2 มกราคม 2561
2 มกราคม 2561 
การบ้าน วิชาต่างประเทศ ทำในหนังสือ Express หน้า 155  ส่ง 8/1/19     ครูจี้
การบ้านภาษาไทย ทำในหนังสือเรียน หน้า 197 ข้อ 1/2/3/4                     ครูเฉลียว
7 มกราคม 2562
7 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านกลอนและแบ่งวรรค หน้า 105-119  ครูเฉลียว
8 ธันวาคม 2562
 8 ธันวาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 217-218          ครูพี่แหม่ม
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ วาดรูปอาชีพในกระดาษ
100 ปอนด์ และระบายสีพร้อมติดสติ๊กเกอร์ใส คนละ 2 อาชีพ ส่ง 15/1/62      ครูพี่จี้