ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 10   ส่ง 22 พฤษภาคม  ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์ แบบฝึกหัด หน้า 10           ครูแหม่ม
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง คำบุพบท   ครูเฉลียว
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ 1. ท่องคำศัพท์ 5 คำ  2. ทำแบบฝึกหัด หน้า 28  Cleve P.5     ครูพี่จี้
การบ้าน วิชานาฏศิลป์ ค้นหาภาษาท่า 5  ท่าและมาทำให้เพื่อนดูในห้องเรียน                       ครูพี่เบล
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน ท่องคำศัพท์ คำที่ 6-10     Clevr      ครูพี่จี้
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดในสมุด   ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 11,13                    ครูเฉลียว
29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 9-10    ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ คำที่ 11-15  หนังสือ Clever  ครูจี้
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 88 ข้อ 2   ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์  หน้า 27   ครูญาดา
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาดนตรี ให้ฟังเพลง ระบำชาวเกาะและเพลง นก     ครูพี่เบล
การบ้าน วิชาประวัติ หน้า 2 แบบฝึกหัด   ครูส้ม
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่  หน้า 21    ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษท่องคำศัพท์ ข้อ 16-20     ครูพี่จี้
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์  หน้า 33  ครูญาดา
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษท่องคำศัพท์ ข้อที่ 21-25  และเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ my school  5    บรรทัดในกระดาษรายงาน    ครูพี่จี้
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์ หน้า 3  (เสริมทักษะ)     ครูส้ม
การบ้าน วิชาวิชาคณิตศาสตร์ หน้า 26-28  ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาศิลปะให้นักเรียนจุดสีภาพวาด,สีเมจิก  การงานให้นักเรียนวาดภาพหรือแปะภาพในเอกสาร
ที่ครูแจกเรื่องการจัดห้อง    ครูธนู
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 37-38   ครูญาดา
การบ้าน  วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ ข้อที่ 26-30  หน้าที่ 10 Cleve  ครูพี่จี้
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชาสุขศึกษา ทำแบบฝึกหัดสมุด เรื่อง ระบบย่อยอาหาร   ครูเฮง

14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 44  ครูญาดา
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน -ใบงานหน้าที่พลเมือง วาดภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ครูธนู                               -คณิต หน้า 32                                 -ภาษาการบ้าน   ภาษาไทย ใบงานคำอุทาน ส่ง 18/6/62    ครูเฉลียว
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน คณิต หน้า 54-55         ครูอมรรัตน์                      
การบ้าน วิทย์คำนวณ ทำแบบฝึกหัดหน้า 8 และอ่าน
               หน้า 16  -วิทยาศาสตร์ หน้า 60-61   ครูญาดา    
การบ้าน ภาษาไทย อ่านเรื่อง พญาช้างผู้เสียสละ สอบอ่าน  ครูเฉลียว
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์ ทำในหนังสือสังคม หน้า 199-201      ครูธนู
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
การบ้าน-วิทยาศาสตร์ให้ทำใบงานเรื่องลักษณะทางพันธุกรรม   ครูญาดา
การบ้าน-หน้าที่พลเมืองให้วาดภาพประเพณีและวัฒนธรรมไทย   ครูธนู 
การบ้าน   -ภาษาจีน ให้เขียนและวาดภาพฤดูที่นร.ชอบคนล่ะ 1 ฤดูลงกระดาษร้อยปอนด์ ครูภาษาจีน

25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียน ครูพี่จี้
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียนจาก หน่วยงานภายนอก ครูพี่จี้
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในหนังสือสังคม หน้า 193-194   ครูพี่ส้ม
การบ้าน วิชาการงาน แบบฝึกหัด หน้า 4-5   ครูแหม่ม 
28 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
การบ้านป.5 ภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ข้อที่ 26-30 หนังสือ clever P.   ครูพี่จี้
1 กรกฏาคม 2562
 1 กรกฏาคม  2562
การบ้าน  วิชาสุขศึกษา ทบทวนหนังสือเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ครูเฮง
8 กรกฏาคม 2562
8 กรกฏาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรม ซ้อมกีฬาสีภายใน   ครูพี่จี้
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน  หนังสือ-English ท่องคำศัพท์ คำที่   31-35  ครูพี่จี้
22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
วันนี้ น้อง ป.5 ไม่มีการบ้าน ครับ
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์ หน้า 18    ครูแหม่ม 
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้หาภาษาถิ่น 20คำลงในกระดาษรายงาน. ครูเฉลียว