ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน ท่องคำศัพท์ เล่ม Clever  คำที่ 1-5   ครูจี้
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน ภาษาไทย เรื่องคำนาม       ครูเฉลียว
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  เล่มใหญ่ หน้า 8-9                                                        ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ทำแบบฝึกหัด หน้า 15                                                ครูรัชดา
การบ้าน วิชา ให้นำอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเมจิก  กระดาษ 100  ปอนด์ (คาบหน้า)   ครูธนู
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 14-15   ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์ หน้า 2และหน้า 4 ในหนังสือกิจกรรมประวัติศาสตร์   ครูพี่ส้ม
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย  ทำใบงานเรื่อง คำนาม      ครูเฉลียว
29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชา หน้าที่พลเมือง  หน้า 15  ครูธนู
การบ้าน วิชา คณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 18 หน้า 20    ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์    หน้า 18   ครูญาดา 
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคม แบบฝึกหัด หน้า 18-20  ครูส้ม
การบ้าน วิชาศิลปะ การจุดสี   ครูธนู
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ วาดภาพการทำงานของระบบย่อยอาหารพร้อมระบายพร้อมเขียนหน้าที่อวัยวะ   ครูญาดา
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาการงาน  หน้า 7   ข้อที่ 1    ครูแหม่ม
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน ใงานวิชาวิทยาศาสตร์     ครูญาดา
การบ้าน วิชาสังคมศึกษา ให้นักเรียนทำใบงานส่งพรุ่งนี้     ครูส้ม
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาการงาน     ครูแหม่ม
การบ้าน วิชาศิลปะ        ครูธนู
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 42  ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชา English smile   หน้า 4  ครูพี่จี้


14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 43  ครูอมรรัตน์
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชาประวัติศาสตร์(หนังสือสังคม) หน้า 203   ครูส้ม
การบ้าน  วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 44-46           ครูอมรรัตน์
การบ้าน  วิชาภาษาอังกฤษอ่านและแปลหน้า13 smile แบบเล่มเรียน    ครูพี่จี้
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้านวิชาหน้าที่พลเมืองให้นักเรียนเลือกวาดภาพประเพณี วัฒนธรรม       ครูธนู
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่ หน้า54   ครูอมรรัตน์  
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์  หน้า 33-36    ครูญาดา
24 มิถุนายน 2562
 24 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยให้แต่งกลอนสุภาพหัวข้ออนุรักษ์วรรณคดีไทย จำนวน 2 บท  ครูเฉลียว