ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางประภัสสร ทองดียิ่ง
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

นางจิณณรัตน์ กฤตยาเรืองกิตต์
รองผู้จัดการ

นางสาววรรณวิภา คิดดี
ผู้จัดการ

นางดวงนภา ยี่โชติช่วง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางเฉลียว มะลิแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ