ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางประภัสสร ทองดียิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสายชล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจิณณรัตน์ กฤตยาเรืองกิตต์
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการโีรงเรียนสายชล/บริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณวิภา คิดดี
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการโรงเรียนสายชล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงนภา ยี่โชติช่วง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางเฉลียว มะลิแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :