ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางจิณณรัตน์ กฤตยาเรืองกิตติ์
รองผู้จัดการ

นางสาววรรณวิภา คิดดี
รองผู้จัดการ

นางสาวพุธรัตน์ แก้วรัตน์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวนูริยา ฝาสีน
เจ้าหน้าที่ธุรการ