ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางดวงนภา ยี่โชติช่วง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวอารียา สาขาหรี
ครูพี่เลี้ยง