ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางเฉลียว มะลิแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นายสมชาติ คงเขียว
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวองค์อร ละอองเทพ
ครูผู้สอน

นางอัญชลี หนูสีแก้ว
ครูผู้สอน

นางสาวปาณิสรา แก้วจันทร์
ครูผู้สอน

Mrs. Lady Ninah N. Cioco
ครูชาวต่างชาติ

นายอิบรอฮีม สาเฮ๊าะ
ครูผู้สอน