ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางดวงนภา ยี่โชติช่วง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางจิระนนท์ แก้วประสิทธิ์
ครูผู้สอน

นางสาวสมจิตร แก้วคง
ครูผู้สอน