ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

นางประภัสสร ทองดียิ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา