ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางประภัสสร ทองดียิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนสายชล
เบอร์โทร : 0865961979
อีเมล์ : T.Prapassorn1@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางวันดี รัตนเสถียร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอุรา ไข่มุก
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตตัญญู วังชัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงนภา ยี่โชติช่วง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียน/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณวิภา คิดดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้จัดการ/กรรมการ
อีเมล์ : packy007@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางเฉลียว มะลิแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจิณณรัตน์ กฤตยาเรืองกิตติ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู/กรรมการ
อีเมล์ : jinnarat87@hotmail.com