ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภัคภูมิ ยกกระบัตร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวชิรญาณ์ ไชยอิน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชิติพัทธ์ แก้วประถม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัศวินี แก้วช่วย
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายบูรพา คงแก้ว
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกตัญชลี วุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิวิชญ์ อ่อนบัวขาว
ตำแหน่ง : หัวหน้าเขตพื้นที่
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทัศนะ ไชยชาย
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าเขตพื้นที่
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัญชิดา อนุพงค์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานงานทั่วไป
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสนธิเดช งามสี
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานงานทั่วไป
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรกมล บัญรักษ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานงานทั่วไป
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริรัชย์ แก้วทองราช
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานงานทั่วไป
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวชิรญาณ์ ไชยอิน
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6